Vad innebär solenergin för elmarknaden?

Att följa solenergins utveckling är spännande. En ökad miljömedvetenhet samt nya lagar och regler håller på att förändra hur konsumenten ser sig själva och sin elförbrukning. Framtidens elkonsument är nämligen allt annat än passiv, och traditionella elaktörer behöver därför anpassa sig för att överleva.

Elmarknaden står inför ett skifte

I dag kan fastighetsägare, hushåll och företag utmana elmarknaden. Med solceller på taket, och ett energilager av batterier i källaren, blir börjar gränsen mellan konsument och producent suddas ut. Sammankopplade mikroproducenter av elektricitet kan nu ställa traditionella elaktörer mot väggen. För många elaktörer har det därför blivit dags att anpassa sig, eller riskera att helt tappa marknadsfäste.

Det hela går att jämföra med hur den nya fordonsskatten påverkar bilbranschen – där konsumenter av miljöbilar belönas med en bonus, samtidigt som köp av mindre miljömedvetna bilar resulterar i högre skatter. På samma sätt kan framtidens elmarknad utse både vinnare och förlorare. De som stannar kvar i nittonhundratalets energimentalitet riskerar därför att hamna i sistnämnda kategori.

Enligt Andrew Machirant, seniorrådgivare på InnoEnergy Scandinavia, behöver traditionella elaktörer nu snabbt anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. Men viljan att anpassa sig gäller även för andra organisationer. I dag är det därför många kommuner, byggföretag och andra samhällsplanerare som utrustar sina nybyggnationer med framtidens elsystem i åtanke. Bland annat dimensioneras och optimeras byggnadernas elsystemen för mikroproduktion.

Från konsument till producent

Vi kan mycket väl stå inför ett skifte. Gårdagen elkonsument, som i regel kan ses som passiv, blir allt mer aktiv. Anledningen är för det första att dagens miljömedvetenhet och elkostnader ökar. För det andra så är den förnybara energins spelregler annorlunda i dag, där staten kontinuerligt presenterar nya lagar och regler som vill göra det smidigare för fastighetsägare, hushåll och företag att installera solceller.

Detta har dock resulterat i mer än bara ett ökat intresse för egenproduktion av elektricitet, där man som konsument endast går från passiv till aktiv. Många konsumenter tar nu även rollen som producenter på marknaden. En småskalig men konsumentstyrd marknad, som förvisso är styrd av väder – men som med förnybara källor och batterier håller på att utmana de traditionella, storskaliga kraftverken.

Ökad lokal leveranssäkerhet

Genom att komplettera mikroproduktion av el med egna energilager så kan fastighetsägare, hushåll och företag öka den lokala leveranssäkerheten. Detta innebär att områden med solceller och egna energilager dels kan producera el till sig själva – dels kan sälja vidare eventuellt överskott till de traditionella, större och mer pressade aktörerna på marknaden. Detta skapar en stabilitet hos lokala, småskaliga producenter av solel.

Men, för att detta ska bli en hållbar lösning – som kan växa sig stark – krävs en viss struktur. Det gäller att man som småskalig producent/konsument har kapaciteten att kunna koordinera efterfrågan och balansera den mot tillgången av förnybara och väderberoende produktionsenheter. Enligt Andrew Machirant, Seniorrådgivare på InnoEnergy Scandinavia, behövs därför både automatiska styrsystem och nya marknadsmekanismer.